Sloepenverhuur

Sloepen verhuur Brielle heeft diverse mooie sloepen welke u kunt huren voor een hele dag of dagdeel. Heerlijk genieten van de prachtige omgeving aan de welbekende Brielse Maas, waar u op diverse plekken de mogelijkheid heeft om aan te meren en lekker van de omgeving te genieten.

  • U stapt op vanaf Camping de Meeuw, Batterijweg 1, 3231 AA te Brielle

Zo hebben wij sloepen met stuurconsoles en brandstofmotor, maar ook voor de liefhebber die van rustig varen houdt een schitterende electrosloep. Informeer vrijblijvend naar de verschillende mogelijkheden.

Huurprijs (vanaf):
Dagdeel: 10.00-14.00 uur €49.50
Hele dag 10.00-18.00 uur €98.00
Prijzen zijn inclusief brandstof, zwemvesten en verzekering.

Legitimatie verplicht!

U heeft geen vaarbewijs nodig om met onze sloepen te mogen varen !!! Wel eisen wij het volgende:

– Enige vaarervaring met een sloep.

Daarnaast gaat u bij het huren van een sloep van ons akkoord met de volgende voorwaarden:

Artikel 1 Het gehuurde 

Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder een sloep. 

 Artikel 2 Duur 

De huurovereenkomst eindigt op de overeengekomen beëindigingsdatum en het overeengekomen beëindigingstijdstip. Indien huurder de sloep niet overeenkomstig dit artikel heeft terugbezorgd, eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop de sloep bij verhuurder is terugbezorgd of door verhuurder is teruggehaald. In dat geval is huurder de gebruikelijke huurprijs voor de extra periode waarin hij de sloep tot zijn beschikking heeft gehad verschuldigd. Tevens is verhuurder in dat geval gerechtigd de sloep zelf terug te halen, de kosten daarvan komen voor rekening van huurder.  

Artikel 3 Staat van de sloep 

Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de sloep op gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient huurder dit terstond bij verhuurder te melden.   

Artikel 4 Verplichtingen van de huurder 

4.1 Huurder dient de sloep bij verhuurder op te halen en op het in deze huurovereenkomst bepaalde tijdstip bij verhuurder schoon en onbeschadigd te bezorgen. 

4.2 Huurder dient de sloep zorgvuldig en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften die aan huurder bij aflevering zijn medegedeeld, te behandelen en te gebruiken en geen verandering aan de sloep aan te brengen.  

4.3 Huurder dient aanspraken van derden op de sloep af te wijzen en verhuurder terstond daarvan op de hoogte te stellen. 

4.4 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de sloep niet toegankelijk is voor derden. Huurder is niet gerechtigd de sloep aan derden onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen. 

Artikel 5 Schade aan de sloep 

5.1 Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat de sloep door huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd, dan wel teruggehaald, is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van de sloep, anders dan ten gevolge van een eigen gebrek aan de sloep, voor rekening van huurder. 

5.2 Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de sloep alsmede diefstal van de sloep terstond aan verhuurder te melden. 

5.3 Veranderingen en/of reparatie aan de sloep mag uitsluitend door of in opdracht van verhuurder worden verricht. 

 Artikel 6 Aansprakelijkheid 

6.1 De aansprakelijkheid van verhuurder is, behoudens in geval van opzet of grove schuld van verhuurder of aansprakelijkheid op grond van de wettelijke regeling productaansprakelijkheid, beperkt tot de directe schade aan zaken die zich niet in de sloep bevonden en die is ontstaan als gevolg van gebreken aan de sloep. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en zijn aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag waarvoor hij is verzekerd. 

6.2 Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de sloep, daaronder mede begrepen overbelasting en de gevolgen van overtredingen welke op het water plaatsvinden. 

 Artikel 7 Opzegging/ontbinding 

7.1 Deze huurovereenkomst kan door verhuurder met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt. 

7.2 indien de huurovereenkomst voor een periode van langer dan 1 maand is gesloten, kan huurder de overeenkomst tussentijds beëindigen. Daarbij dient een opzegtermijn van 1 maand in acht te worden genomen. In alle andere gevallen kan huurder de overeenkomst niet beëindigen voor het in de huurovereenkomst opgenomen tijdstip. 

7.3 Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de sloep in dezelfde staat waarin hij is afgegeven ter beschikking van verhuurder worden gesteld. Indien de sloep gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet normale slijtage betreft, dan wel indien huurder de sloep niet of gebrekkig heeft schoongemaakt, is verhuurder gerechtigd de reparatie- en/of reinigingskosten bij huurder in rekening te brengen, dan wel de vervangingswaarde indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten. 

7.4 Indien huurder niet in staat is de sloep aan verhuurder terug te bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de sloep, onverminderd de verplichting tot betaling van de huursom. 

 Artikel 8 De huurprijs en de waarborgsom 

8.1 De huurprijs dient door huurder bij aanvang van de huurperiode te worden voldaan. 

8.2 Huurder is een borg ad € 125 verschuldigd, bij aanvang van de huurperiode voor het naar behoren nakomen van de verplichtingen die uit deze huurovereenkomst voortvloeien. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed. 

 


Let op: reserveringen dienen gemaakt te worden door telefonisch contact op te nemen via 06-43267301.